კომპანიის შესახებ ინფორსმაციის რედაქტირება
ეს ფორმა გამიოყენება მხოლოდ არსებული ინფორმაციის რედაქტირებისათვის – საკონტაქტო ინფორმაციის ცვლილების ან უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში